Salgs- og leveringsbetingelser

for OP System Danmark A/S

Lundagervej 30
Løsning

 

1.0 Gyldighed 1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er OP System Danmark A/S’ almindelige salgs-og leveringsbetingelser gældende.

 

2.0 Tilbud og mellemsalg

2.1 Alle angivne skriftlige tilbud er bindende i 30 dage, således at tilbuddet skal være accepteret 30 dage fra dateringen af tilbuddet.

 

3.0 Pris

3.1 Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, og køber må tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, afgifter og lign. i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdato.

3.2 Hvis der aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder OP System Danmark A/S sig prisændringer i henhold som følge af ændringer i valutakurser i nævnte tidsrum.

3.3 Såfremt leverancen er en dellevering, forbeholder OP System Danmark A/S sig prisændringer i henhold til ovennævnte pkt. 3.1og pkt. 3.2 for hver enkelt delleverance, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

4.0 Betaling

4.1 Der betales kontant ved leveringen medmindre andet skriftligt er aftalt eller angivet i fakturaen.

4.2 Efter forfaldsdagen beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned samt rentes rente.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne i købesummen, medmindre modfordringen skriftligt er anerkendt af OP System Danmark A/S.

4.4 Hvis købers betalingsevne efter OP System Danmark A/S’ opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er OP System Danmark A/S berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for købesummen.

Efter foruddebeteringen ligger det solgte for købers risiko, og der vil yderligere 1måned blive debiteret lagerleje efter dansk Speditørforenings normaltakster.

 

5.0 Ejendomsforbehold

5.1 Det solgte forbliver OP System Danmark A/S’ ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen er erlagt fuldt ud.

 

6.0 Levering

6.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse. Medmindre andet er aftalt, sker leveringen ex. works.

6.2 OP System Danmark A/S forbeholder sig ret til delleveringer.

 

7.0 Ansvar og forsinkelser

7.1 Levering inden for 72 timer efter aftalt leveringstidspunkt betragtes ikke som forsinket levering.

7.2 OP System Danmark A/S er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes OP System Danmark A/S eller andre, for hvem OP System Danmark A/S er ansvarlig, som uagtsom.

7.3 Angivelse af leveringsterminer er fastsat efter bedste skøn, men OP System Danmark A/S forbeholder sig at udskyde terminen på grund af omstændigheder, som angivet i pkt. 11.0.

 

8.0 Ansvar for mangler

8.1 Ved levering har køber pligt til inden videresalg at foretage forsvarlig undersøgelse/afprøvning af det solgte og kan ikke senere påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være opdaget af køber.

8.2 OP System Danmark A/S er berettiget til at foretage afhjælpning/omlevering inden for rimelig tid.

8.3 Såfremt omlevering/afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder OP System Danmark A/S sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage det solgte retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende over for OP System Danmark A/S.

 

9.0 Reklamationer

9.1 Ved mangler skal køber straks senest 14 dage efter leveringen skriftligt reklamere over for OP System Danmark A/S.

 

10.0 Produktansvar

10.1 OP System Danmark A/S hæfter alene for produktansvar i det omfang, det fremgår af præceptive lovbestemmelser.

10.2 OP System Danmark A/S hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af OP System Danmark A/S eller andre, for hvem OP System Danmark A/S er ansvarlig.

10.3 OP System Danmark A/S hæfter ikke for tingsskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade, der indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse eller, såfremt det solgte indgår i købers produkter.

10.4 Såfremt OP System Danmark A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde OP System Danmark A/S skadesløs, i det omfang det følger af ovenstående.

10.5 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som OP System Danmark A/S.

10.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

11.0 Force majeure

11.1 OP System Danmark A/S hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne brand, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, som OP System Danmark A/S ikke har kunnet undgå og hvis følger OP System Danmark A/S ikke har kunnet afværge.

11.2 OP System Danmark A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om sådanne omstændigheder.

11.3 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

 

12.0 Erstatningsbegrænsning

12.1 OP System Danmark A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel- eller produktansvar. For så vidt angår mangelansvar, kan erstatningen max. andrage købesummen, medens erstatningen vedrørende forsinkelse max. kan andrage 7,5 % af købesummen.

12.2 OP System Danmark A/S yder ingen garanti på originale reservedele som ikke er monteret af en autoriseret mekaniker fra OP System Danmark A/S.

12.3 OP System Danmark A/S kan ikke drages til ansvar for følgeskader på maskiner, på baggrund af montering af reservedele udført af uautoriseret værksteder.

 

13.0 Lovvalg og værneting

14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret og med Retten i Vejle som værneting.

 

Særlige betingelser

Alle afgivne prisindikationer er alene baseret på de af Dem modtagne reservedelsnumre.

 

OP System Danmark A/S

 

UPP